គម្លាតថ្លៃ

Global Liquidity Exchange > Technology > គម្លាតថ្លៃ

តម្លៃប្រកបដោយតម្លាភាព

ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេង ផ្តល់ជូនគម្លាតថ្លៃផ្សេងៗគ្នា នៅលើប្រព័ន្ធជួញដូរ MetaTrader 4 និង MetaTrader 5 របស់យើង។ យើងអាចផ្តល់នូវគម្លាតថ្លៃដែលឈានមុខគេនៅក្នុងវេទិកាជួញដូររបស់យើង ដោយសារការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ LP របស់យើង។ ការកំណត់តម្លៃរបស់យើងមាន LP សរុបជាង ១៨ ផ្សេងៗគ្នា ដែលធានាថាគម្លាតថ្លៃរបស់យើងនៅតែតូច ហើយងាយស្រួលក្នុងសាច់ប្រាក់ 24/5

គម្លាតថ្លៃជាធម្មតារបស់យើងត្រូវបានបង្ហាញនៅខាងក្រោម។ គម្លាតថ្លៃអាចមានកម្រិតទាបត្រឹម 0.0​ pips នៅលើវេទិកាជួញដូររបស់ Raw ECN Spread។ លក្ខណៈលម្អិតនៃផលិតផលនីមួយៗ អាចរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែ។ ព័ត៌មានលម្អិតដែលត្រឹមត្រូវបំផុត គឺព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកតាមរយៈប្រព័ន្ធជួញដូរអេឡិចត្រូនិច។

FOREX
COMMODITIES
INDICES
SPOT METALS
      
USDTRYUnited States Dollar vs Turkish Lira0.08.81.09.8
ProductRaw ECNRaw Standard
SymbolDescriptionMINAVGMINAVG
AUDUSDAustralian Dollar vs United States Dollar0.00.21.01.2
EURUSDEuro vs United States Dollar0.00.11.01.1
GBPUSDBritish Pound vs United States Dollar0.00.41.01.4
USDCADUnited States Dollar vs Canadian Dollar0.00.31.01.3
USDCHFUnited States Dollar vs Swiss Franc0.00.31.01.3
USDJPYUnited States Dollar vs Japanese Yen0.00.21.01.2
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar0.00.41.01.4
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc0.00.51.01.5
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen0.00.31.01.3
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar0.00.61.01.6
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc0.00.41.01.4
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen0.00.31.01.3
CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen0.00.51.01.5
EURAUDEuro vs Australian Dollar0.00.41.01.4
EURCADEuro vs Canadian Dollar0.00.61.01.6
EURCHFEuro vs Swiss Franc0.00.41.01.4
EURGBPEuro vs British Pound0.00.31.01.3
EURJPYEuro vs Japanese Yen0.00.31.01.3
EURNOKEuro vs Norwegian Kroner0.09.51.010.5
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar0.01.11.02.1
EURSEKEuro vs Swedish Krona0.09.41.010.4
EURTRYEuro vs Turkish Lira0.09.71.010.7
GBPAUDBritish Pound vs Australian Dollar0.01.01.02.0
GBPCADBritish Pound vs Canadian Dollar0.01.01.02.0
GBPCHFBritish Pound vs Swiss Franc0.00.71.01.7
GBPJPYBritish Pound vs Japanese Yen0.00.61.01.6
GBPNZDBritish Pound vs New Zealand Dollar0.01.61.02.6
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar0.00.81.01.8
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen0.00.41.01.4
NZDUSDNew Zealand Dollar vs United States Dollar0.00.31.01.3
SGDJPYSingapore Dollar vs Japanese Yen0.00.61.01.6
USDCNHUnited States Dollar vs Chinese RMB0.04.61.05.6
USDHKDUnited States Dollar vs Hong Kong Dollar0.04.11.05.1
USDMXNUnited States Dollar vs Mexican Peso0.09.41.010.4
USDNOKUnited States Dollar vs Norwegian Kroner0.09.11.010.1
USDSEKUnited States Dollar vs Swedish Krona0.09.21.010.2
USDSGDUnited States Dollar vs Singapore Dollar0.00.81.01.8
USDTHBUnited States Dollar vs Thai Baht0.01.01.02.0
Forex Spreads
ProductDescriptionMin SpreadAverage Spread
UKOilBrent Crude Oil0.0300.040
USOilUS Crude Oil0.0300.035
ProductDescriptionMin SpreadAverage Spread
US30US Wall Street 30 Index2.3002.500
AUS200Australia S&P ASX 200 Index0.9501.120
CAC40France 40 Index1.0001.200
CN50FTSE China A50 Index3.5004.110
DE30Germany 30 Index0.9501.000
HK50Hong Kong 50 Index7.00010.000
HSCEIChina H-Shares7.00010.000
JP225Japan 225 Index6.0008.000
NAS100US Tech 100 Index2.0002.200
UK100UK 100 Index1.0001.000
SGX30Singapore 302.0002.200
SPX500US SPX 500 Index0.6000.600
ProductRaw ECNRaw Standard
SymbolDescriptionMINAVGMINAVG
XAGUSDSilver vs United States Dollar0.00.21.01.2
XAUUSDGold vs United States Dollar0.01.01.02.0
XPTUSDPlatinum vs United States Dollar0.09.01.010.0

Standard Account

Trading Platform - MetaTrader 5
$0.0/ lot
  • Spreads from 1.0pip
  • Forex
  • Commodities
  • Indices
  • Metals
Open Account

RAW ECN ACCOUNT

Trading Platform - MetaTrader 5
$3.5/ lot
  • Spreads from 0.0 pip
  • Forex
  • Commodities
  • Indices
  • Metals
Open Account
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR