ការត្រួតពិនិត្យ

Real time reporting
Global Liquidity Exchange > Technology > ការត្រួតពិនិត្យ

សមាសភាពក្នុងការត្រួតពិនិត្យ

សមាសភាពក្នុងការត្រួតពិនិត្យអាចឱ្យអតិថិជនតាមដានរាល់កិច្ចការ និងសកម្មភាពទាំងអស់ក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែងតាមរយៈផ្ទាំងព័ត៌មាន និងឧបករណ៍មើលកំណត់ហេតុជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនផ្គូរផ្គង ប៉ុន្តែក៏តាមរយៈការជូនដំណឹងតាមអ៊ីម៉ែលផងដែរ។ អតិថិជនអាចតាមដានការភ្ជាប់ក៏ដូចជាតម្លៃ និងសកម្មភាពជួញដូរ។

ខណៈតាមដានពេលវេលាជាក់ស្តែងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ការតាមដាននេះក៏បានពង្រីកដល់ការវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងហើយផងដែរ។ នេះអាចឱ្យអតិថិជនពិនិត្យឡើងវិញនូវរាល់កំណត់ហេតុដែលបានកើតឡើងដើម្បីតាមដានសកម្មភាពជួញដូរ​ និងតម្លៃកន្លងមក ព្រមទាំងការតភ្ជាប់កំណត់ហេតុផងដែរ។ ការស៊ើបអង្កេតអាចនឹងមានភាពងាយស្រួលជាងមុន ដោយសារវាជួយដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស ឬផ្តល់ភាពច្បាស់លាស់ដល់អតិថិជនជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ជួញដូរជាក់លាក់ណាមួយ។

  • តាមដានពេលវេលាជាក់ស្តែងនៃរាល់សកម្មភាពរួមមាន៖ សកម្មភាពតម្លៃ សកម្មភាពជួញដូរ ការកំណត់ផ្សេងៗ
  • ការជូនដំណឹងជាមុនដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈអ៊ីម៉ែល ដើម្បីជូនដំណឹងដល់ក្រុមរបស់អ្នកនៅពេលមានបញ្ហា
  • ត្រួតពិនិត្យតំណភ្ជាប់ និងស្ថានភាពភ្ជាប់ LP ក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង
  • ការចូលប្រើរបាយការណ៍ លើឯកសារកំណត់ហេតុទាំងអស់សម្រាប់បង្ហាញអំពីសកម្មភាពជួញដូរ និងស្ថេរភាពតំណភ្ជាប់
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR