ទំហំសាច់ប្រាក់ជួញដូររូបិយប័ណ្ណ

TRANSPARENT TRADING
Global Liquidity Exchange > Technology > ទំហំសាច់ប្រាក់ជួញដូររូបិយប័ណ្ណ

ទំហំសាច់ប្រាក់ជួញដូររូបិយប័ណ្ណ

ទីផ្សារជួញដូររូបិយប័ណ្ណ ឬហៅកាត់ថា FX ជាទីផ្សារធំបំផុតរបស់ពិភពលោក។ យោងតាមការស្រង់មតិចុងក្រោយបង្អស់របស់ Bank for International Settlement (BIS)​ មានប្រតិបត្តិការ FX ដែលមានតម្លៃជាង 5 ទ្រីលានដុល្លារ ត្រូវបានជួញដូរទូទាំងពិភពលោក។ ទីផ្សារ FX គឺជាកន្លែងដែលរូបិយប័ណ្ណត្រូវបានគេជួញដូរ ក្នុងការទិញ និងលក់។

នៅពេលដែលវិនិយោគិនធ្វើការជួញដូររូបិប័ណ្ណបរទេស តាមរយៈក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេង វិនិយោគិននឹងអាចធ្វើការជួញដូរទល់នឹងវិនិយោគិនផ្សេងៗទៀតនៅលើទីផ្សារ ហើយមិនមែនមានអ្នកផ្តល់សាច់ប្រាក់តែមួយនោះទេ។ ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេង ផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលយ៉ាងច្រើនពីអន្តរធនាគារ និងPrime Markets។ ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេង ក៏ផ្តល់នូវវេទិកាជួញដូរដែលមានសុវត្ថិភាពដែលប្រតិបត្តិការទាំងអស់ត្រូវបានផ្គូរផ្គងនៅលើការផ្លាស់ប្តូរ និងទូទាត់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់របស់យើង។

គុណសម្បត្តិរបស់យើង

ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដល់ឈ្មួញជើងសា អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិ សហករ អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យ ធនាគារ និងអ្នកជួញដូរជំនាញ គំរូអាជីវកម្មដ៏ប្លែករបស់ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេង ត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយបច្ចេកវិទ្យាដែលគ្មានគូប្រៀប អាចដោះស្រាយបញ្ហាមូលដ្ឋានគ្រឹះជាមួយទីផ្សារប្តូររូបិប័ណ្ណ និងដោះស្រាយបញ្ហាចំបង2 របស់ទីផ្សារ៖
  • កង្វះតម្លាភាពនៃការចំណាយជាក់ស្តែងនៃ OTC traded FX
  • កង្វះខាតនៃភាពច្បាស់លាស់ ជាប់លាប់ និងអាចជឿទុកចិត្តបានលើប្រតិបត្តិការជួញដូរ FX
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR