មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយ – រកចម្លើយដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកដោយប្រើមូលដ្ឋានចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅរបស់យើង ឬទាក់ទងផ្នែកសេវាអតិថិជនដែលរួសរាយរាក់ទាក់របស់យើង 24 /7

Global Liquidity Exchange > Membership > មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយ

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់បំផុត

នេះគឺជាសំណួរទូទៅបំផុតដែលអ្នកជួញដូរតែងតែសួរ ឬពិចារណាមុនពេលបើកគណនីជាមួយយើង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីធនធានជំនួយដែលទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុន GLX និងផលិតផលដែលយើងផ្តល់ជូន សូមវាយសំណួររបស់អ្នកនៅខាងក្រោម ឬចូលមើលសេវាកម្មជជែកផ្ទាល់របស់យើង។

How do I open a live trading account with GLX?

Opening an account is simple. Click on the Open a Live Account and complete your application form.

Once your on-line application form has been approved by our operation team you will be emailed your trading account login details and password.

What are the fees, commissions for trading with GLX?

What are your trading conditions?

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR