ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ

Global Liquidity Exchange > Membership > ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ

ប្រសិនបើអ្នកជាឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬជាឈ្មួញកណ្តាល ដែលកំពុងស្វែងរកការបង្កើតការិយាល័យសាខាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅកម្ពុជា អ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើជាសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុន​ សមភាគី កណ្តាល (ស៊ី.ស៊ី.ភី) ។ ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ដោយក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេង ដោយ

  • តម្លៃប្រកបតម្លាភាព និងសមាជិកភាព
  • តម្លៃសាច់ប្រាក់ប្រកួតប្រជែងជាសកល
  • MetaTrader White Label
  • ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងដ៏មានអានុភាពដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការគ្រប់គ្រងលើ WL
  • សហការជាមួយភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់អតិថិជន និងធនាគារសាជីវកម្មជាមួយធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី
  • កាត់បន្ថយភាពយឺតយ៉ាវលើការរួមបញ្ចូល និងប្រតិបត្តិការ
  • ការនាំយកអត្រាហាងឆេងដែលល្អ
  • ក្រុមហ៊ុនដែលឈ្នះរង្វាន់
  • ការចំណាយទាបដោយសារតែយើងមានផែនការច្បាស់លាស់

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេង ជាឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ តាមបទប្បញ្ញត្តិនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR