ការដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនី

Global Liquidity Exchange > Membership > ការដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនី

វិធីសាស្រ្តទូទាត់ និងពេលវេលាដំណើរការ

Funding option

Credit and Debit Cards

Accepted Currencies:
USD
APPROX PROCESSING TIME
INSTANT

Funding option

Neteller

Accepted Currencies:
USD THB
APPROX PROCESSING TIME
INSTANT

Funding option

Skrill

Accepted Currencies:
USD THB
APPROX PROCESSING TIME
INSTANT

Funding option

Wire Transfer

Accepted Currencies:
USD
APPROX PROCESSING TIME
1-3 business days

Funding option

Thai Internet Banking

Accepted Currencies:
USD THB
APPROX PROCESSING TIME
15 – 30 min

Funding option

Perfect Money

Accepted Currencies:
USD
APPROX PROCESSING TIME
15 – 30 min

* ប្រាក់ដុល្លារ – ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក | * បាត – ប្រាក់ថៃបាត

ដើម្បីដំណើរការលឿន យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកកាន់កាប់គណនីទាំងអស់ ដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីជួញដូរ តាមរយៈការចូលក្នុង Client Area របស់ពួកគេ។ ពី Client Area អ្នកនឹងអាចដាក់ប្រាក់ចូលគណនីរបស់អ្នកតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងដោយប្រើកាតឥណទាន និង Skrill ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានសិទ្ធិចូលទៅកាន់ Client Area សូមធ្វើតាមការណែនាំអំពីការចូលប្រើប្រាស់។

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR