អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើការជួញដូរបាន

Global Liquidity Exchange > About GLX > អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើការជួញដូរបាន

អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើការជួញដូរបាន

ទំហំនៃទីផ្សារ ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេង បានជ្រើសរើសផលិតផលជាច្រើនដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលទៅកាន់ទីផ្សារទំនើប និងធំ ទូទាំងពិភពលោកដែលជាឱកាសជួញដូរដ៏ល្អបំផុត 24/7។

អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើការជួញដូរបាន

ទំហំនៃទីផ្សារ ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេង បានជ្រើសរើសផលិតផលជាច្រើនដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលទៅកាន់ទីផ្សារទំនើប និងធំ ទូទាំងពិភពលោកដែលជាឱកាសជួញដូរដ៏ល្អបំផុត 24/7។

រូបិយប័ណ្ណ CFD

ទីផ្សារ Forex ផ្តល់ឱ្យអ្នកជូញដូរនូវពេលវេលា24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំរបស់ពិភពលោក។ អ្នកជួញដូរអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីគម្លាតថ្លៃដ៏ទាប ប្រតិបត្តិការល្អ និងអ្នកផ្តល់សាច់ប្រាក់ទៅលើរូបិយប័ណ្ណ  43 គូរូបិយប័ណ្ណ។

សន្ទស្សន៍ផ្សារហ៊ុន CFD

ទទួលបានបទពិសោធន៍ទៅកាន់ទីផ្សាភាគហ៊ុនធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកតាមរយៈ ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេង ដែលផ្តល់ជូននូវសន្ទស្សន៍ផ្សារហ៊ុនCFDs។ ជាមួយគម្លាតថ្លៃចាប់ពី0.5លើសន្ទស្សន៏ផ្សារហ៊ុន16 ​ប្រភេទ។ អ្នកជួញដូរអាចមើលឃើញកាន់តែទូលំទូលាយនៃទីផ្សារភាគហ៊ុន និងរីករាយដោយគ្មានគិតកម្រៃជើងសារនិងការជួញដូរ 24/5 នៅទូទាំងទីផ្សារធំៗ។

ទំនិញ CFD

ការជួញដូរលើថាមពល និង​លោហធាតុជាគូមួយទល់នឹងរូបិយប័ណ្ណដុល្លា រឺជា​Futures CFD។ យើងបានរួមបញ្ចូលគ្នានូវតម្លៃដ៏ទាប និងទំហំឡតដែលអាចបត់បែនបានដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផលដ៏មានឥទ្ធិពលមួយ។

រូបិយប័ណ្ណ CFD

ទីផ្សារ Forex ផ្តល់ឱ្យអ្នកជូញដូរនូវពេលវេលា24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំរបស់ពិភពលោក។ អ្នកជួញដូរអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីគម្លាតថ្លៃដ៏ទាប ប្រតិបត្តិការល្អ និងអ្នកផ្តល់សាច់ប្រាក់ទៅលើរូបិយប័ណ្ណ  43 គូរូបិយប័ណ្ណ។

ទំនិញ CFD

ការជួញដូរលើថាមពល និង​លោហធាតុជាគូមួយទល់នឹងរូបិយប័ណ្ណដុល្លា រឺជា​Futures CFD។ យើងបានរួមបញ្ចូលគ្នានូវតម្លៃដ៏ទាប និងទំហំឡតដែលអាចបត់បែនបានដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផលដ៏មានឥទ្ធិពលមួយ។

សន្ទស្សន៍ផ្សារហ៊ុន CFD

ទទួលបានបទពិសោធន៍ទៅកាន់ទីផ្សាភាគហ៊ុនធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកតាមរយៈ ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេង ដែលផ្តល់ជូននូវសន្ទស្សន៍ផ្សារហ៊ុនCFDs។ ជាមួយគម្លាតថ្លៃចាប់ពី0.5លើសន្ទស្សន៏ផ្សារហ៊ុន16 ​ប្រភេទ។ អ្នកជួញដូរអាចមើលឃើញកាន់តែទូលំទូលាយនៃទីផ្សារភាគហ៊ុន និងរីករាយដោយគ្មានគិតកម្រៃជើងសារនិងការជួញដូរ 24/5 នៅទូទាំងទីផ្សារធំៗ។

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR