ការជួញដូររូបិយប័ណ្ណ

Global Liquidity Exchange > About GLX > ការជួញដូររូបិយប័ណ្ណ

ប្រភេទគណនី FOREX

ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេង​ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជ្រើសរើសយកគណនីដែលត្រូវនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ជ្រើសរើសពីគណនី MetaTrader4/5 ស្តង់ដាររបស់យើងដោយមិនមានកម្រៃជើងសា និងគម្លាតថ្លៃអប្បបរមា1.0 pip រឺគម្លាតថ្លៃដើម ECNនៃ MetaTrader 4/5 ជាមួយគម្លាតថ្លៃពី 0.0 pip។ ការជួញដូរជាមួយកម្មវិធីជួញដូររបស់យើងទាំងអស់គឺមានភាពយឺតយ៉ាវតិចតួចបំផុត។

គណនីជួញដូរសាកល្បង

គណនីសាកល្បងលើ MetaTrader 4/5 របស់ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេង​អាចឱ្យអ្នកជួញដូរ អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជួញដូរតាមអ៊ីនធឺណេត និងស្គាល់ពីកម្មវិធីជួញដូររូបិយប័ណ្ណរបស់យើងក្នុងស្ថានភាពដែលគ្មានហានិភ័យ។គណនីជួញដូរសាកល្បងរបស់យើងទាំងអស់មានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងគណនីជួញដូរផ្ទាល់របស់យើងដែររួមទាំងមិនមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងពេលប្រតិបត្តិការ និងភាពលល្បីល្បាញរបស់យើងគឺគម្លាតតម្លៃដើមរបស់ គណនីECNគឺគ្មានបន្ថែមតម្លៃពីលើ។អ្នកជួញដូរគឺអាចអនុវត្តដោយប្រើ និង​សាកល្បងEAរបស់ពួកគេមុនធ្វើការជួញដូរពិតប្រាកដ។

ការជួញដូរលើរូបិយប័ណ្ណ CFD

គណនីសាកល្បងលើ MetaTrader 4/5 របស់ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេង ​អាចឱ្យអ្នកជួញដូរលើរូបិយប័ណ្ណរហូតដល់43គូ ដូចជាគូរូបិយប័ណ្ណគោល គូរូបិយប័ណ្ណដែលមិនធៀបជាមួយប្រាក់ដុល្លារ រូបិយប័ណ្ណដែលមិនសូវនិយម(exotics)ជាមួយគម្លាតថ្លៃដែលទាប ជាមួយទំនាក់ទំនងនៃតម្លៃដើមរបស់ ECN។ ជូញដូរជាមួយនឹងឡេវឺរេចពី1:1 ដល់ 1:500ដោយគ្មានអន្តរាគមន៍។

ការជួញដូរលើប្រភេទទំនិញ CFD

ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេង ផ្តល់ឱ្យមានការជួញដូរទាំងមាស និង​ប្រាក់ ធៀបនឹងលុយដុល្លារ (XAU/USD, XAG/USD)។ អ្នកជួញដូរអាចធ្វើការជួញដូរលោហធាតុជាមួយកប្រតិបត្តិការលឿន និងគ្មានការបន្ថែមតម្លៃពីលើ។ជួញដូរមាស និង​ប្រាក់​ ជាមួយឡេវឺរេច 1:500 គ្មានការរៀបចំទីផ្សារខ្លួនឯង។

ការជួញដូរលើសន្ទស្សន៍ផ្សារហ៊ុន CFD

ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេងផ្តល់ជូននូវទំហំសន្ទស្សន៍ផ្សារហ៊ុន CFDs ដែលគ្របដណ្ដប់លើសន្ទស្សន៍នៅលើទីផ្សារធំ ៗ ចំនួន15 គូនៃរូបិយប័ណ្ណធៀបនឹងដុល្លារ បន្ថែមនូវBrent និង WTI។សន្ទស្សន៍ផ្សារហ៊ុន CFDs របស់យើងអាចត្រូវបានជួញដូរដោយផ្ទាល់ពីគណនី MetaTrader 4ឬ5 របស់អ្នកជាមួយនឹងគម្លាតថ្លៃចាប់ពី ០.5 pips សម្រាប់សន្ទស្សន៍ ASX 2០០ CFD និង 1ពិន្ទុសម្រាប់សន្ទស្សន៍ FTSE 100 CFD។

តម្លៃដើមនៃ ECN

ពិនិត្យឡើងវិញនូវល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការធ្វើការជួញដូរតាមអនឡាញរួមមាន គម្លាតថ្លៃ អត្រាសេវាឆ្លងថ្ងៃ និងគូរូបិយប័ណ្ណដែលអាចជួញដូរបាន។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្លៃដើម ECN របស់ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេង ផ្តល់គម្លាតថ្លៃដែលប្រកួតប្រជែង ជាមួយនឹងការកំណត់តម្លៃចាប់ពី 25 ប្រភពតម្លៃផ្សេងៗគ្នា ទៅលើ 43គូរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗគ្នា។

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR